HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 215
DIN DATA DE 26.07.2023

privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11340/18.07.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11341/18.07.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11342/18.07.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Resurse Umane

 Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content