HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 214
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea începerii procedurilor legale în vederea vânzării a imobilelor terenuri înscrise în CF 103679 Predeal și CF 103680 Predeal, aflate în domeniul privat al UAT Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1934/04.02.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17770/15.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 17768/15.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere referatul de admitere nr. 164097/16.09.2021 emis de OCPI Brașov,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 2 şi art. 196 alin. 1 lit. a, art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă începerea procedurilor legale în vederea vânzării a imobilelor terenuri lot 3, în suprafață de 664 mp și lot 4, în suprafață de 75 mp, înscrise în CF 103679 Predeal, respectiv CF 103680 Predeal, aflate în domeniul privat al UAT Predeal.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex… Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content