HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 213
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea UAT Predeal, identificat prin CF 101716 Predeal, nr. cad. 101716 și întabularea în CF a imobilelor rezultate din dezmembrare

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17199/07.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17197/07.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 17196/07.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în CF 101716 Predeal, nr. cad. 101716 în 3 (trei) loturi, după cum urmează:

Lotul nr. 1, nr. cad. 103732, în suprafață de 621 mp;

Lotul nr. 2, nr. cad. 103733, în suprafață de 2733 mp;

Lotul nr. 3, nr. cad. 103734, în suprafață de 254 mp;

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex… Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content