HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 207
DIN DATA DE 20.10.2022

privind contractarea unei consultanțe financiare pentru restructurarea creditului în sold în sumă de 30.870.453,43 lei, la data de 30.09.2022, deschis la Banca Raiffeisen

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16027/18.10.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16028/18.10.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 16029/18.10.2022,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile relevante din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă contractarea unei consultanțe financiare pentru restructurarea creditului în sold în sumă de 30.870.453,43 lei, la data de 30.09.2022, deschis la Banca Raiffeisen.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content