HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 206
DIN DATA DE 20.10.2022

privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 24 din 03.02.2022

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară pentru data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15864/13.10.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15866/13.10.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 15867/13.10.2022,

Luând în considerare adresa nr. 9297/25.07.2022, înregistrată sub nr. 12125/02.08.2022 la UAT Predeal, referitoare la legalitatea actelor administrative emise de către Primarul Orașului Predeal în perioada 10.06.2022-21.06.2022, potrivit căreia, între altele, se solicită dovada avizării de către OCPI Brașov a coridorului de expropriere evidențiat conform documentațiilor cadastrale întocmite cu ocazia declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local, aprobată prin HCL nr. 24/2022, drept pentru care am procedat la depunerea lucrărilor în vederea avizării,

Având în vedere nota de completare privind recepția lucrării nr. 164031/23.09.2022 emisă de OCPI Brașov-BCPI Brașov, potrivit căruia tabelele ce cuprind parcelele afectate de exproprieri trebuie să le cuprindă în mod individual, cu menționarea suprafeței expropriate a acestora, precum și viza reprezentanților UAT Predeal, procesul-verbal de recepție nr. 4056/07.10.2022 a lucrării topografice întocmite în scopul avizării documentației la OCPI Brașov, pentru expropriere teren aferent stației de captare – rezervor Valea Azugii, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța, procesul-verbal de recepție nr. 4126/06.10.2022 a lucrării topografice întocmite în scopul avizării documentației la OCPI Brașov, pentru expropriere teren aferent stației de captare – rezervor Susai, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 129, art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea hotărârii de consiliu local nr. 24 din 03.02.2022, în sensul modificării anexelor prevăzute la art. 1 din hotărâre, conform celor dispuse prin nota de completare privind recepția lucrării nr. 164031/23.09.2022 emisă de OCPI Brașov-BCPI Brașov și a proceselor-verbale de recepție nr. 4056/07.10.2022 și 4126/06.10.2022, emise de OCPI Brașov-BCPI Brașov.

Art. 2 Celelalte dispoziții cuprinse în hotărârea de consiliu local modificată rămân neschimbate, HCL nr. 24/03.02.2022 urmând a fi republicată, atașându-se anexele prevăzute la art. 1, modificate conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 24
DIN DATA DE 03.02.2022

privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru terenurile aferente obiectivelor Stație de Tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din suprafața totală de 1544 mp) din cadrul investiției ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020” republicată, conform HCL nr. 206/20.10.2022

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 03.02.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1995/02.02.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1996/02.02.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1997/02.02.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Ținând seama de:

– HCL 40 din 12.03.2018 a Consiliului Local al Orașului Predeal, cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în Orașul Predeal și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferente ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”,

– HCL 46 din 27.03.2018 a Consiliului Local al Orașului Predeal, cu privire la darea în folosință gratuită – pe durata derulării lucrărilor de construire – a suprafețelor de teren din domeniul public al Orașului Predeal și privind darea în folosință pe toată perioada execuției lucrărilor a străzilor, în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”,

– HCL 67 din 24.04.2018 a Consiliului Local al Orașului Predeal, privind completarea HCL 46/2018 în sensul punerii gratuite la dispoziția SC Raja SA Constanța – pe durata efectuării lucrărilor – a suprafețelor de teren necesare construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”,

– HCL 78 din 24.04.2018 a Consiliului Local al Orașului Predeal, privind completarea HCL 46/2018 în sensul punerii gratuite la dispoziția SC Raja SA Constanța – pe durata efectuării lucrărilor – a suprafețelor de teren necesare construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”,

– Necesitatea realizării obiectivelor de investiții de interes local care contribuie la dezvoltarea localității și care impune asigurarea punerii la dispoziție a terenurilor proprietate a UAT Predeal; întrucât pentru execuția unor lucrări de utilitate publică pentru care au fost stabilite amplasamentele conform studiului de fezabilitate, acestea se află amplasate pe terenuri private, se va proceda la exproprieri pentru cauza de utilitate publică, conform Legii nr. 255/2010 și HG nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare,

– Faptul că în perioada mai 2021 – ianuarie 2022 dintre cele 16 obiective (suprafețe de terenuri solicitate la expropriere), au fost rezolvate pe baza demersurilor UAT Predeal 13 obiective prin alte proceduri legale de natură amiabilă cu proprietarii terenurilor,

– Că la această dată se constată că au rămas de soluționat, pentru deblocarea procedurilor de achiziție pentru investiții prevăzute prin CL 43 în valoare de 47.696.949 lei, terenurile aferente a 3 obiective aflate pe teritoriul UAT Predeal, respectiv:

  • Terenul aferent Stație de Tratare apă potabilă Valea Azugii;
  • Terenul aferent Rezervor Susai;
  • Terenul aferent Rezervor Gheizer;

dintre care terenurile aferente obiectivelor Stație de Tratare apă potabilă Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din suprafața totală de 1544 mp) intră sub incidența procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică conform prevederilor Legii nr. 255/2010, iar celui aferent obiectivului Rezervor Gheizer i se aplică proceduri specifice activelor proprietate publică a statului, respectiv schimb de terenuri,

  • Prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (art. 2 alin. (1) lit. h), alin. (2^1), alin. (3) lit. e), 9 alin. (2) și (4), completate cu celelalte prevederi subsecvente) și dispozițiile HG nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare,
  • Luând în considerare adresa nr. 9297/25.07.2022, înregistrată sub nr. 12125/02.08.2022 la UAT Predeal, referitoare la legalitatea actelor administrative emise de către Primarul Orașului Predeal în perioada 10.06.2022-21.06.2022, potrivit căreia, între altele, se solicită dovada avizării de către OCPI Brașov a coridorului de expropriere evidențiat conform documentațiilor cadastrale întocmite cu ocazia declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local, aprobată prin HCL nr. 24/2022, drept pentru care am procedat la depunerea lucrărilor în vederea avizării,
  • Având în vedere nota de completare privind recepția lucrării nr. 164031/23.09.2022 emisă de OCPI Brașov-BCPI Brașov, potrivit căruia tabelele ce cuprind parcelele afectate de exproprieri trebuie să le cuprindă în mod individual, cu menționarea suprafeței expropriate a acestora, precum și viza reprezentanților UAT Predeal, procesul-verbal de recepție nr. 4056/07.10.2022 a lucrării topografice întocmite în scopul avizării documentației la OCPI Brașov, pentru expropriere teren aferent stației de captare – rezervor Valea Azugii, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța, procesul-verbal de recepție nr. 4126/06.10.2022 a lucrării topografice întocmite în scopul avizării documentației la OCPI Brașov, pentru expropriere teren aferent stației de captare – rezervor Susai, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța,

              Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

              În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă culoarul de expropriere extins al lucrării de utilitate publică ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”, reprezentând terenurile aferente obiectivelor Stație de tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din suprafața totală de 1544 mp), conform expertizelor topografice întocmite de expert topograf ing. Boariu Lucian anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor proprietate privată pe care se află amplasate activele proprietate a Orașului Predeal, de utilitate publică, reprezentând Stația de tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din totalul suprafeței de 1544 mp).

Art. 3 Se aprobă lista proprietarilor de terenuri care intră sub incidența exproprierii pentru cauză de utilitate publică pe care se află activele proprietatea UAT Predeal care fac obiectul reabilitării prin CL 43, respectiv Stația de tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din suprafața totală de 1544 mp). Identificarea proprietarilor și proprietăților aferente se face în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din HG 53/2011 care prevede că: ”În cazul imobilelor afectate de expropriere care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu numărul de tarla şi de parcelă sau prin orice altă modalitate de identificare a acestora.”

Art. 4 Se însușește raportul de evaluare, întocmit de evaluatorul atestat ANEVAR ec. Verdeș Mihaela, pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii, reprezentând terenurile aferente obiectivelor Stația de tratarei a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din totalul suprafeței de 1544 mp), existente, care se vor reabilita prin CL 43, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pe baza raportului de evaluare nr. 210611/8671/11.06.2021 întocmit de către evaluatorul atestat ANEVAR ec. Verdeș Mihaela.

Art. 6 Se aprobă alocarea de la bugetul local al UAT Predeal a sumei de 23.187,06 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor (sau titularilor drepturilor reale, dovedite cu acte în fața comisiei de verificare), prevăzută în raportul de evaluare întocmit de evaluatorul atestat ANEVAR  ec. Verdeș Mihaela, pentru imobilele proprietate privată, supuse exproprierii.

Art. 7 Se aprobă termenul de 60 zile în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează într-un cont deschis pe numele UAT Predeal (expropriator) la dispoziția proprietarilor expropriați, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din HG 53/2011.

Art. 8 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov și se publică pe site-ul entității.

Art. 10 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content