HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 202
DIN DATA DE 14.10.2022

privind trecerea din proprietatea Statului Roman în proprietatea Orașului Predeal, domeniul privat, a imobilului teren intravilan înscris în CF 102961 Predeal, în suprafață de 493 mp și a imobilelor înscrise în CF nr. 102961-C1-U3 Predeal, respectiv 102961-C1-U2 Predeal, situate în Orașul Predeal, str. Mărășești, nr. 8

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15318/04.10.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15317/04.10.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism – Cadastru din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 15315/04.10.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere următoarele dispoziții legale relevante:

– art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991privind fondul funciar, cu completările și modificările ulterioare, potrivit căruia ”(1) Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26”,

– art. 26 alin. 1 teza I din Legea 18/1991 privind fondul funciar, cu completările și modificările ulterioare: ”(1) Terenurile situate în intravilanul localităților, rămase la dispoziția autorităților administrației publice locale, de la persoanele care au decedat și/sau nu au moștenitori, trec în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacanță succesorală eliberat de notarul public. ” (art. 26 a fost modificat de art. unic din Legea nr. 158/2010),

– art. 1.138 C.Civ. : ”Dreptul de a culege moştenirea vacantă. Moştenirile vacante revin comunei, oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii şi intră în domeniul lor privat. Este considerată nescrisă orice dispoziţie testamentară care, fără a stipula transmiterea bunurilor moştenirii, urmăreşte să înlăture această regulă.”,

– art. 230 lit. bb) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, potrivit căruia ”la data intrării în vigoare a Codului Civil se abrogă orice alte dispoziții contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale”,

–  decizia nr. 22/26.09.2016, pronunțată de ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în interesul legii, potrivit căreia ”Dispoziţiile art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată (în forma de la data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991), au fost abrogate prin intrarea în vigoare a art. 1.138 din Codul civil, în ceea ce priveşte regimul juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori.”,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Roman în proprietatea Orașului Predeal, domeniul privat, a imobilelor:

  • teren intravilan înscris în CF 102961 Predeal, în suprafață de 493 mp;
  • imobil înscris în CF nr. 102961-C1-U3 Predeal;
  • imobil înscris în CF nr. 102961-C1-U2.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content