HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 201
DIN DATA DE 14.10.2022

privind încetarea contractului de închiriere nr. 3726/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Frigescu Steluța, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14574/21.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14572/21.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14573/21.09.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate III-IV ale Consiliului Local Predeal,

Ținând cont de în data de 05.07.2022, a fost produs un incendiu la imobilul situat în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, unde locuiesc 4 familii de chiriași, respectiv : Gherman Neculae – 2 persoane,  Pandelea Nicoleta Andreea – 5 persoane, Vasilescu Vasile Cătălin – 5 persoane, Frigescu Steluța – 4 persoane, iar locuința familiei Frigescu nu a putut fi refăcută,  așa încât contractul de închiriere nr. 3726/08.04.2009 nu mai are obiect,

Văzând prevederile relevante din Legea 114/1996 privind locuințele, cu completările și modificările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr. 3726/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Frigescu Steluța, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, începând cu data de 01.10.2022.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content