HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 189
DIN DATA DE 26.11.2021

privind modificarea si completarea HCL nr. 166 din data de 28.09.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii“Consolidare si reabilitare pasaj peste calea ferata, strada Libertatii, oras Predeal, judetul Brasov”

Consiliul Local al Orasului Statiune Predeal, întrunit în şedintă extraordinară la data de 26.11.2021,

           Analizand proiectul de hotarâre înregistrat sub nr. 16639/23.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Oraşului Predeal, înregistrat sun nr.1664/23.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 16641/23.11.2021,

        Văzând avizul favorabil al comisiilor I si II din cadrul consiliului local,

            Având in vedere  :

            Prevederile  art.44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata,

            Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

            Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.129 alin.1,alin.2 lit.c, art.136 alin1, art.139 alin.1, alin.3, art.155 alin 1 lit b, art.196 alin1 lit.a din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ

                    Adopta prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1.Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Consolidare si reabilitare pasaj peste calea ferata, strada Libertatii, oras Predeal, judetul Brasov”, conform anexei care face parte integrata din prezenta hotarare, astfel: valoarea totala a investitiei este de:   3.752.529,89 lei inclusiv TVA din care C+M 2.810.842,10 lei inclusiv TVA.

Art.2. Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ungureanu Marcel

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot : 9 pentru,9 prezenti din 12 consilieri locali in functie

Posted in HCL
Skip to content