HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 172
DIN DATA DE 02.09.2022

privind aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării directe a lotului 1, conform titlului executoriu constând în sentința civilă nr. 1270/CA/05.12.2019 a Tribunalului Brașov, pronunțată în dosar nr. 8301/62/2012, rămasă definitivă, pusă în executare silită, prin care se consfințește tranzacția încheiată în dosarul nr. 8301/62/2012 al Tribunalului Brașov, în sensul obligării la derularea și finalizarea procedurii de evaluare a terenului, obiect al cauzei, iar ulterior la vânzarea terenului, după obținerea Hotărârii Consiliului Local Predeal de aprobare a vânzării, conform prevederilor legale aplicabile, către Frențiu Cristina și Frențiu Costel a lotului 1, astfel cum el este identificat în documentația întocmită de dl. Mihailă Bogdan Alexandru, documentație ce a fost avizată favorabil de OCPI Brașov, conform procesului verbal de receptie nr. 2008/ 23.05.2019. tranzacției nr. 14570/ 25.10.2019, parte integrata din sentința civilă nr. 1270/CA/05.12.2019, rămasă definitivă, a imobilului-teren în suprafață de 192 mp, înscris în CF 103174 Predeal, aflat la adresa str. Teleferic, localitatea Predeal, la prețul de 95 euro/mp conform reportului de evaluare nr. 101/ 10.06.2022 întocmit de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 02.09.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13621/01.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13620/01.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului UAT Predeal, înregistrat sub nr. 13619/01.09.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Văzând dispozițiile art. 364, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă către Frențiu Costel și Frențiu Cristina a lotului nr. 1, constând în teren înscris în CF 103174 Predeal, aflat pe str. Teleferic, localitatea Predeal, în suprafață de 192 mp, conform sentintei civile nr. 1270/CA/05.12.2019, definitivă.

Art. 2 Prețul vânzării este de 95 euro/mp conform raportului de evaluare nr. 101/10.06.2022, întocmit de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțui George

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 1 consilier local ieșit din sală, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content