HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 171
DIN DATA DE 02.09.2022

privind aprobarea declanșării operațiunilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 102617 Predeal, în suprafață de 800 mp conform actelor și 801 mp din măsurători, așa cum sunt menționate în cartea funciară, situat în Orașul Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B, proprietatea Orasului Predeal, respectiv întocmirea raportului de evaluare

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 02.09.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13315/25.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13314/25.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului UAT Predeal, înregistrat sub nr. 13313/25.08.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

Văzând dispozițiile art. 364 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă declanșarea operațiunilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 102617 Predeal, în suprafață de 800 mp conform actelor și 801 mp din măsuratori, așa cum sunt menționate în cartea funciară, situat în Orașul Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B, proprietatea Orașului Predeal, respectiv întocmirea raportului de evaluare.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțui George

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 9 pentru, 2 abțineri, 1 consilier local ieșit din sală, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content