HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 17
DIN DATA DE 31.01.2022

privind aprobarea listei de priorități pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 804/17.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 802/17.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 803/17.01.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că, în Orașul Predeal, există cinci locuințe sociale libere, comisia de analiză a dosarelor în vederea atribuirii locuințelor sociale, constituită prin HCL nr. 38/19.03.2021, a analizat un număr de 46 dosare, din cele 46 de dosare, 26 au fost declarate eligibile, 16 neeligibile, doi dintre solicitanți au decedat, unul s-a mutat din Predeal, iar unul a renunțat la cererea privind atribuirea unei locuințe sociale, pentru solicitanții a căror dosare au fost declarate eligibile, comisia a efectuat anchete sociale la domiciliul acestora și a procedat la acordarea punctajelor conform criteriilor de ierarhizare prin punctaj,

Ținând cont de prevederile relevante ale Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 privid locuințele republicată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă lista de priorități pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Contestațiile cu privire la poziția de pe lista de priorități sau cu privire la punctajul acordat se vor depune la Registratura Primăriei Predeal, în termen de 5 zile de la afișarea listei. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora, de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content