HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 16
DIN DATA DE 31.01.2022

privind aprobarea cererii de renunțare la dreptul de folosință gratuită asupra imobilului teren obiect al contractului nr. 1324/29.01.2007, încheiat în baza Legii 15/2003

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 309/07.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 308/07.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 307/07.01.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă cererea de renunțare la dreptul de folosință gratuită asupra imobilului teren lot 33, nr. top. 2111/3/b/59, nr. cad. 1568, obiect al contractului nr. 1324/29.01.2007, încheiat în baza Legii 15/2003, adresată Primăriei Predeal de d-nul Lukacs Matia, ca urmare a încetării din viață a fiului său, Lukacs Lazlo-Attila, titularul contractului.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content