HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 17
DIN DATA DE 18.01.2023

privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 454.663 mp, înscris în CF 103176 Predeal, , nr. cad. 103176, domeniu privat al Orașului Predeal în 9 (nouă) loturi

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 18.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 858/17.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 860/17.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 861/17.01.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din art. 24, 25 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 454.663 mp, înscris în CF 103176, nr. cad. 103176, aflat în domeniul privat al UAT Predeal, în 9 (nouă) loturi, conform documentației topografice anexate, întocmite de exp. Boariu Lucian, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

– Lot 1 – nr. cad. 103922, în suprafață de 1891 mp – înscriere construcție ”parcare supraterană”;

– Lot 2 – nr. cad. 103923, în suprafață de   252 mp – înscriere construcție ”sediu salvamont”;

– Lot 3 – nr. cad. 103924, în suprafață de   546 mp – înscriere construcție ”bandă transportoare schiori”;

– Lot 4 – nr. cad. 103925, în suprafață de   567 mp – demarare investiție ”sanie de vară”;

– Lot 5 – nr. cad. 103926, în suprafață de 3990 mp – lot rezultat în urma dezmembrării lot 4 și lot 6;

– Lot 6 – nr. cad. 103927, în suprafață de 9969 mp – demarare investiție ”sanie de vară”;

– Lot 7 – nr. cad. 103928, în suprafață de   325 mp – demarare investiție ”sanie de vară”;

– Lot 8 – nr. cad. 103929, în suprafață de 329515 mp – lot rezultat în urma dezmembrării loturilor de mai sus;

– Lot 9 – nr. cad. 103930, în suprafață de 107608 mp – lot rezultat în urma dezmembrării loturilor de mai sus;

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 7 pentru, 1 vot împotrivă, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content