HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 16
DIN DATA DE 12.01.2023

privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 279 din 01.05.2022, încheiat cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 546/12.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 548/12.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 549/12.01.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile relevante din Ordinul nr. 1123/21.07.2015, Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.133/2015, Legea nr.56/2010, Legea nr. 230/2018, HG nr. 483/2006, HG 861/2009, HG 1076/2009,

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 279/01.05.2022 încheiat cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov, conform anexei, parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content