HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 169
DIN DATA DE 02.09.2022

pentru aprobarea actului adiţional nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBv cu operatorul de transport regional RATBV SA

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 02.09.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13254/24.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13252/24.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 13253/24.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Văzând adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov nr. 2325/16.08.2021, înregistrată la Primăria Predeal cu nr.12814 / 16.08.2022, prin care se înaintează Actul adiţional nr. 5 la contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr. 1/2018, în vederea inițierii unui proiect de hotărâre pentru aprobare,

În conformitate cu prevederile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legiea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 110 / 13.07.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A., HCL nr. 30/ 12.02.2021. privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1/2018, HCL nr. 109 / 13.07.2021privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1/2018, HCL nr. 137 / 31.08.2021  privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, HCL nr. 229/22.12.2021   privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, pct. 21.1 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018,

În temeiul prevederilor  art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b),  d), alin. (7) lit. i) şi lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin.  (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă actul adițional nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV SA, modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/2019, actul adițional nr. 2/2021, actul adițional nr. 3/2021 și actul adițional nr. 4/2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Orașului Predeal, prin serviciile de specialitate, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțui George

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content