HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 168
DIN DATA DE 02.09.2022

privind aprobarea documentației pentru “ACHIZIȚIE UTILAJE MULTIFUNCȚIONALE URBANE CU ACCESORII - VARĂ ȘI IARNĂ”

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 02.09.2022,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13219/23.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13220/23.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al BAPIIP din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 13221/23.08.2022,
Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,
Văzând dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, modificată și completată, Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7), lit. k) și s), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă documentația pentru “ACHIZIȚIE UTILAJE MULTIFUNCȚIONALE URBANE CU ACCESORII – VARĂ ȘI IARNĂ”, astfel:

  • Caiet de sarcini;
  • Studiu de oportunitate;
  • Model de contract;
  • Modele de formulare.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 106/30.05.2022 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțui George

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content