HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 165
DIN DATA DE 02.09.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 02.09.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13396/29.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13397/29.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 13398/29.08.2022,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, Legea 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, precum și OUG 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 10274/24.08.2022,

De asemenea, având în vedere HCL 24/03.02.2022 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru terenurile aferente obiectivelor Stației de Tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial 325 mp din suprafața totală de 1544 mp) din cadrul investiției ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța, în perioada 2014-2020”,

Ținând cont de dispozițiile art. 19 din Legea 255/14.12.2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. 8 din HG 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă bugetul local al Orașului Predeal pentru anul 2022 la secțiunea funcționare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul local al Orașului Predeal pentru anul 2022 la secțiunea dezvoltare, conform anexei nr. 2 și anexei nr. 2.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțui George

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

 Modalitatea de vot – 8 pentru, 4 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content