HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 164
DIN DATA DE 02.09.2022

privind aprobarea modificării HCL 39/02.03.2022 pentru aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenți

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 02.09.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13411/30.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13412/30.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 13413/30.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă utilizarea în anul 2022 a excedentului bugetului propriu al Orașului Predeal, din anii precedenți, existent la data de 31.12.2021, în sumă de 4.107.608,48 lei, astfel:

  1. Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru:

Obiectivul de investiții ”Parc de agrement Libertății”, suma de 271.391,16 lei;

  1. Pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, suma de 836.217,32 lei.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțui George

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

 Modalitatea de vot – 8 pentru, 4 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content