HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 15
DIN DATA DE 25.01.2024

privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.01.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 956/17.01.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 957/17.01.2024, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 958/17.01.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și III ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 8, alin. (11) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, potrivit cărora ”chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (10) se actualizează anual cu rata inflaţiei, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflaţiei comunicate de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior şi, dacă este cazul, şi în baza coeficientului prevăzut la alin. (9)”,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a) și b), alin. (7), lit. q), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, conform anexelor părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2  În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 9 pentru, 2 consilieri locali nu participă la vot, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content