HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 14
DIN DATA DE 25.01.2024

privind aprobarea schimbului de locuințe între locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 18, deținută cu contractul de închiriere nr. 2828/04.03.2008 de d-l Boldan Ștefan - Adrian și locuința vacantă situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 3

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.01.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1052/18.01.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 1053/18.01.2024, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1054/18.01.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate III și IV ale Consiliului Local Predeal,

Față de cererea d-lui Boldan Ștefan – Adrian, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 19392/12.12.2023, prin care solicită schimbarea locuinței situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 18, pe care o deține cu contract de închiriere nr. 2828/04.03.2008, încheiat cu Orașul Predeal cu locuința vacantă din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 3,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, art. 1763 și urm. C.civ.,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a) și b), alin. (7), lit. q), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă schimbul de locuințe între locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 18, deținută cu contractul de închiriere nr. 2828/04.03.2008 de d-l Boldan Ștefan – Adrian și locuința vacantă situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 3, începând cu data de 01.02.2024.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content