HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 147
DIN DATA DE 28.04.2023

privind aprobarea actului adițional nr. 8 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 pentru modificarea tarifelor de prestație

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.04.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6243/19.04.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6244/19.04.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6245/19.04.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile relevante din Legea nr. 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, actualizată prin OUG nr. 133/2022, OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor, OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, HCL nr. 83/12.04.2017 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Orașul Predeal către SC Compania Romprest Service SA, adresa înaintată de către SC Compania Romprest Service SA cu nr. 4776/22.03.2023 și clarificările acestora înaintate prin adresa cu nr. 6115/18.04.2023, adresa emisă de catre Fineco cu nr. 2162/16.03.2023 privind majorarea tarifului de sortare și eliminare prin depozitare a deșeurilor menajere, art. 7, alin.13  din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunt public nr. 6246/19.04.2023 afisat pe pagina de internet a institutiei și proces verbal de afișare la avizier nr. 6247/19.04.2023,  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea actului adițional nr. 8 la contractul de delegare a gestiunii a serviciului de salubritate al Orașului Predeal, care cuprinde modificarea tarifelor de prestație, începând cu data de 01.05.2023.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 9 voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotrivă, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content