HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 114
DIN DATA DE 28.04.2023

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere pe UAT Predeal, anularea și radierea dreptului de administrare operativă, a imobilului cu nr. top. 13490/3, înscris în CF 139911 Brașov, în suprafață de 781 mp, pentru scoaterea la vânzare prin licitație publică

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.04.2023,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 6263/20.04.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile legale relevante cuprinse în art. 10 alin. (4) și art. 24 alin. (3) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  art. 553 alin. 1, coroborat cu art. 885, alin. (4) și art. 888 din Codul Civil, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 139 alin. 2, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 354, art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă operațiunea de primă înscriere pe UAT Predeal, a imobilului cu nr. top. 13490/3, înscris în CF 139911 Brașov, în suprafață de 781 mp.

Art. 2 Se aprobă anularea și radierea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Întreprinderii Stațiunii Climaterice Predeal asupra imobilului obiect al art. 1.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content