HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 140
DIN DATA DE 31.08.2021

privind aprobarea dezmembrării imobilului cu nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/11/2/2/1/1 și a alipirii imobilelor cu nr. top. 13590/3, 13589/2/2/2/2/1/1/b, 13589/2/2/2/2/1/2, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/220/4, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/218 și 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/219, toate proprietatea Orașului sau Consiliului Local Predeal, precum și actualizarea datelor Cf, acolo unde este cazul

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11822/23.08.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11821/23.08.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11820/23.08.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

            Având în vedere dispozițiile relevante din Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare și din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale, în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 700/2014 al directorului ANCPI, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. (3), lit. e, art. 196 alin. (1) lit. (a) din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/11/2/2/1/1 în două loturi, conform planului anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alipirea imobilelor cu nr. top. 13590/3, 13589/2/2/2/2/1/1/b, 13589/2/2/2/2/1/2, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/220/4, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/218 și 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/219,  toate proprietatea Orașului sau Consiliului Local Predeal, precum și actualizarea datelor Cf, acolo unde este cazul.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fleșieru Sebastian-Constantin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content