HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 139
DIN DATA DE 31.08.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire casă de vacanță în Predeal, Strada Valea Râșnoavei, nr. 55A, CF/top. 102630, proprietate privată persoane fizice

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11869/24.08.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11863/24.08.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11842/24.08.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

            Având în vedere dispozițiile art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, dispozițiile relevante din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, P.U.G Oras Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. (3), lit. e, art. 196 alin. (1) lit. (a) din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Planul urbanistic de Detaliu “Construire Casă de vacanță în Predeal, Strada Valea Râșnoavei, nr. 55A, CF /top. 102630, proprietate privată persoane fizice, cu respectarea dreptului de servitute de trecere auto și pietonal, așa cum a fost înscris în CF 102630 Predeal, sub B2 și C1.

Art. 2 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fleșieru Sebastian-Constantin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content