HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 114
DIN DATA DE 23.07.2021

privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 30/30.12.2020 referitoare la calendarul de evenimente și activități organizate

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10219/15.07.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 10217/15.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de CNIPT din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 10218/15.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. a), e), f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 30/30.12.2020, referitoare la calendarul de evenimente și activități organizate în anul 2021 pe raza UAT Predeal, cu evenimentul ”Cupa Predeal – Biatlon Super Sprint – vară” – 28 iulie 2021.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic al Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. CNIPT

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content