HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 113
DIN DATA DE 23.07.2021

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 10262/16.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului de Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 10266/16.07.2021, prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1” din Orașul Predeal, Județul Brașov,

Examinând adresa Companiei Naționale de Investiții nr. 16934/10.04.2021, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 6019/19.04.2021, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1” din Orașul Predeal, Județul Brașov,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și II din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.“ SA, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privindnormele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 1, 139 alin. 1, alin. 3, lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăprezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, pe bază de protocol, a terenului situat în Orașul Predeal, Județul Brașov, aflat în proprietatea Orașului Predeal, în suprafață de 17.161 mp, identificat prin CF nr. 103651 Predeal, nr. cad. 103651, cu titlu de drept dobândire în temeiul legii, conform act normativ HG nr. 972/05.09.2002, act dezmembrare autentificat sub nr. 270/08.07.2021 la BIN Enoae Rodica, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.” SA a obiectivului de investiții”Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1”, din Orașul Predeal, Județul Brașov.

Art. 2 După momentul obținerii Ordinului de Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe indicatorii tehnico-economici ai investiției, Orașul Predeal se obligă să demoleze construcțiile existente pe amplasament, și anume împrejmuire teren, tribună, conform fișei mijlocului fix nr. 100012, în vederea predării amplasamentului către “C.N.I.”SA. .

Art. 3 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 4 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Orașului Predeal, Județul Brașov a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal,gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc).

Art. 5 Consiliul Local al Orașului Predeal se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 6 Consiliul Local al Orașului Predeal se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 7 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 9 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroul Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content