HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 112
DIN DATA DE 28.04.2023

privind aprobarea modificării și actualizarii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanța”

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.04.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6276/20.04.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6278/20.04.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6279/20.04.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere adresa cu nr. 1935/31.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 5404/03.04.2023, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri pentru modificarea și actualizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, măsură impusa de reprezentanții ANRSC,  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și actualizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanța dupa cum urmează:

  1. Modificarea și completarea art. 5.2 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții Generale, care va avea următorul conținut:

”5.2 Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.Nu se considera subconcesionare executarea contractului prin sucursale sau filiale ale Operatorului.”

  1. Modificarea și completarea art. 36 pct. 2 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții Generale, care va avea următorul conținut:

”Redevența datorată anual de către Operator unităților administrativ-teritoriale membre ale Autorității Delegante exprimată în sumă absolută în lei/an va fi stabilită cel puţin la nivelul serviciului datoriei aferent împrumuturilor pentru finanţarea/cofinanţarea proiectelor de investiţii și calculata ca echivalent al amortizării patrimoniului public.

Redevenţa pentru bunurile publice se calculează în funcţie de durata de funcţionare medie a activelor respective şi se include gradual în nivelul preţului/tarifului, pe baza unui grafic de eşalonare al acesteia stabilit prin planul de afaceri.

Redeventa este platită în rate trimestriale, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat, dupa următorul program:

  1. 10% din nivelul antecalculat conform Strategiei privind redeventa la data de 30 aprilie;
  2. 20% din nivelul antecalculat conform Strategiei privind redeventa la data de 31 iulie;
  3. 55% din nivelul antecalculat conform Strategiei privind redeventa la data de 31 octombrie;
  4. 15% din nivelul antecalculat conform Strategiei privind redeventa la data de 31 ianuarie.

Strategia privind redevenţa se elaborează de către operatorul regional conform prevederilor Ordinului 231/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, prin includerea graduală în preţuri şi tarife a echivalentului amortizării patrimoniului public, ţinând cont de perioadele de amortizare stabilite conform legislaţiei în vigoare şi de gradul de suportabilitate al populaţiei.

Repartizarea pe ani a echivalentului amortizării patrimoniului public trebuie să aibă o tendinţă crescătoare, construită pe o bază substanţial liniară, conform prevederilor din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.”

  1. Modificarea și completarea art. 70 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții Generale, care va avea următorul conținut:

“Art. 70 În Aria Delegării este interzisă:

– subconcesionarea în tot a gestiunii serviciilor care fac obiectul Contractului;

– cesionarea Contractului.”

  1. Modificarea și completarea art. 9.2 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții Speciale – Partea de apă, care va avea următorul conținut:

”9.2 Branșamentele sunt realizate de către operator sau un agent economic agreat de operator. Finanțarea realizării branșamentului se va realiza în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.”

  1. Modificarea și completarea art. 9.4 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții Speciale – Partea de apă, care va avea următorul conținut:

”9.4. În interiorul Perimetrului de distribuție a Apei, operatorul sau un agent economic agreat de operator, va executa toate Lucrările de extindere necesare pentru noile branșamente. Aceste lucrări, care nu sunt cuprinse în Planul de investiții, sunt finanțate din surse identificate de către autoritatea delegantă. Branșamentele sunt finanțate în condițiile legii și se vor avea în vedere condițiile tehnice ale Operatorului. Sursele de finanțare se identifică anterior începerii lucrărilor.”

  1. Modificarea și completarea art. 8.2 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții Speciale – Partea de canalizare, care va avea următorul conținut:

“8.2 Racordurile sunt realizate de către operator sau un agent economic agreat de operator. Finanțarea realizarii racordului se va realiza în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.”

Modificarea și completarea art. 8.4  din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții  Speciale – Partea de canalizare, care va avea următorul conținut:

“8.4 În interiorul Perimetrului de distribuție a Apei, operatorul sau un agent economic agreat de operator, va executa toate Lucrările de extindere necesare pentru noile racorduri. Aceste lucrări, care nu sunt cuprinse în Planul de investiții, sunt finanțate din surse identificate de către autoritatea delegantă. Racordurile sunt finanțate în condițiile legii și se vor avea în vedere condițiile tehnice ale Operatorului. Sursele de finanțare se identifică anterior începerii lucrărilor.”

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content