HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 111
DIN DATA DE 28.04.2023

privind aprobarea începând cu luna mai 2023 a prețurilor pe specii și sortimente de material lemnos fasonat la drum auto destinat populației și a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată la drum auto pentru agenți economici

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.04.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6209/19.04.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6206/19.04.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 6208/19.04.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile relevante din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, alin. 6 art. 45 alin. 12, art. 52 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,   

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă începând cu luna mai 2023 prețurile pe specii și sortimente de material lemnos fasonat la drum auto destinat populației, conform anexei 1.

Art. 2 Se aprobă începând cu luna mai 2023 prețurile de pornire la licitație/negociere  pentru masa lemnoasă valorificată la drum auto destinată agenților economici, conform anexei 2.

Art. 3 Vânzarea materialului lemnos către populație se face pe bază de cerere înregistrată și aprobată de Primăria Predeal pentru cetățenii orașului Predeal, iar punctul de descărcare va fi adresa din C.I. .

Art. 4 Transportul materialului lemnos se face la cerere cu autoheviculele Primariei Predeal, la prețul de 5 lei/km, iar încărcarea materialului lemnos se face de către cumpărător.

Art. 5 Volumul maxim ce poate fi achiziționat de populație este de 6 mc/an/adresa.

Art. 6 Materialul lemnos rezultat din tăierile din intravilanul orașului Predeal poate fi vândut populației și agenților economici care efectuează exploatarea la prețurile  prevăzute  la anexa 1 și anexa 2.

Art. 7 Modul de valorificare a materialului lemnos din partizile cuprinse în borderoul anului curent vor fi stabilite de Primăria Predeal.

Art. 8 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 10 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content