HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 108
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea declanșării procedurilor în vederea schimbului imobiliar a unei suprafețe de aproximativ 730 mp din imobilul-teren înscris în CF 103929 Predeal, având suprafața totală de 329.515 mp, proprietatea privată a Orașului Predeal și a unei suprafețe de teren de aproximativ 515 mp din imobilul teren înscris în CF 101244 Predeal, în suprafață totală de 3.136 mp, proprietatea lui SC „PAVCRIB CLABUCET SOSIRE SRL” PREDEAL, ce urmează a fi dezmembrată, contractul de schimb se va realiza în echivalent valoric și urmeaza a se definitiva în urma administrării expertizei evaluare

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5243/30.03.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 5244/30.03.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol, din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5245/30.03.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 1763 și urm. C.civ., art. 354-355 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă declanșarea demersurilor necesare în vederea perfectării contractului de schimb imobiliar între UAT Predeal și PAVCRIB CLABUCET SOSIRE SRL” PREDEAL, respectiv întocmirea raportului de evaluare a imobilelor înscrise în CF 103929 Predeal, respectiv CF 101244 Predeal, corespunzător planului anexat .

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content