HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 107
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4463/16.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4464/16.03.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 4465/16.03.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, Legea 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023, conform anexei nr. 1, anexei nr. 2, anexei nr. 2.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content