HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 99
DIN DATA DE 31.03.2023

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102525 Predeal, nr. cad. 1614, în suprafață de 350 mp

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4327/15.03.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4333/15.03.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol, din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4334/15.03.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public, conform art. 361 alin. (3) C.adm., are la bază Ordinul nr. 711/05.10.2004 a Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale privind scoaterea  din fond forestier național, prin ocupare definitivă cu compensare echivalentă ca suprafață și bonitate, de către Primăria Orașului Predeal, a terenului fond forestier proprietate publică a sa, în suprafață de 9,1000 ha, în scopul reavizării obiectivului „Construire de locuințe sociale, blocuri în regim ANL și lotizare terenuri pentru construirea de locuințe în baza Legii nr. 15/2003”,

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 4 și art. 24 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 553 alin. 1, alin. 4, art. 885, art. 888 C.civ., art. 10 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, art. 354, art. 361 alin. 2, art. 362 alin. 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 102525 Predeal, nr. cad. 1614, în suprafață de 350 mp.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content