HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 99
DIN DATA DE 18.04.2024

aprobarea începerii demersurilor pentru înscrierea în cartea funciară a documentației cadastrale de alipire, întocmită de ing. Dragomir Cherhaț Cristian-Viorel și avizată de O.C.P.I. Brașov prin referatul de admitere la cererea nr. 43317 din 07.03.2024, pentru imobilele proprietatea Orașului Predeal, identificate prin nr. cad. 103961, înscris în CF nr. 103961 – Predeal și nr. cad. 104011, înscris în CF nr. 104011 – Predeal

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6698/16.04.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 6699/16.04.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 6700/16.04.2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Luând act de certificatul de urbanism de alipire nr. 185/24.11.2023, referatul de admitere nr. 43317 din 07.03.2024 emis de OCPI Brașov privind documentația cadastrală de dezmembrare imobil întocmită de ing. topograf Dragomir Cherhaț Cristian-Viorel,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, art. 676 C.civ., art. 24, 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă începerea demersurilor pentru înscrierea în cartea funciară a documentației cadastrale de alipire, întocmită de ing. Dragomir Cherhaț Cristian-Viorel și avizată de O.C.P.I. Brașov prin referatul de admitere la cererea nr. 43317 din 07.03.2024, pentru imobilele proprietatea Orașului Predeal, identificate prin nr. cad. 103961, înscris în CF nr. 103961 – Predeal și nr. cad. 104011, înscris în CF Nr. 104011 – Predeal.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:

1 ex. Institutia Prefectului Județului Brașov                       

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content