HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 97
DIN DATA DE 18.04.2024

privind scoaterea d-nei Suson (fostă Epuraș) AnaMaria – Irina și a minorei Epuraș Maria – Loredana din contractul de închiriere nr. 6870/14.04.2016, pentru locuința situată în Predeal, str. Mihail Săulescu nr. 78 și introducerea d-nei Epuraș Ancuța – Gabriela ca membru în contract

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5607/01.04.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 5608/01.04.2024, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 5609/01.04.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate III și IV ale Consiliului Local Predeal,

Față de cererea cererea d-lui Epuraș Laurențiu, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 4778/18.03.2024, prin care solicită introducerea soției Epuraș Ancuța – Gabriela ca membru în contractul de închirire nr. 6870/14.04.2016, pentru locuința din Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 78, cererea d-nei Suson(fostă Epuraș) Anamaria – Irina, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 5101/22.03.2024, prin care solicită scoaterea sa și a fiicei sale, Epuraș Maria – Loredana, din contractul de închiriere nr. 6870/14.04.2016, certificatul de căsătorie seria C.10, nr. 729428, din data de 08.03.2024, certificatul de divorț nr. 10848/19.08.2020,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 17 din Legea nr. 114/1996, republicată, privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) și b), alin. (7), lit. q), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea d-nei Suson(fostă Epuraș) AnaMaria – Irina și a minorei Epuraș Maria – Loredana din contractul de închiriere nr. 6870/14.04.2016, pentru locuința din Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 78.

Art. 2 Se aprobă introducerea d-nei Epuraș Ancuța – Gabriela ca membru în contractul de închiriere nr. 6870/14.04.2016, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 78.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:

1 ex. Institutia Prefectului Județului Brașov                       

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. SPAS

 

Modalitatea de vot – 11 pentru,  1 consilier local a ieșit din sală, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content