HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 94
DIN DATA DE 18.04.2024

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 15515/02.10.2023, încheiat între Orașul Predeal și doamna Opincă Steluța, pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5600/01.04.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 5601/01.04.2024, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 5602/01.04.2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Față de cererea doamnei Opincă Steluța, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 3854/04.03.2024, prin care solicită prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 15515/02.10.2023,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 2, lit. f), art. 55 și art. 56 din Legea nr. 114/1996, republicată, privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) și b), alin. (7), lit. q), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 15515/02.10.2023, încheiat între Orașul Predeal și d-na Opincă Steluța, pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, pe o perioadă de 6 (șase) luni, începând cu data de 01.04.2024.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content