HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 90
DIN DATA DE 18.04.2024

privind aprobarea modificării și completării anexei la HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri, pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate, în forma modificată și completată prin HCL 132/23.07.2021, HCL 9/12.01.2023 și HCL 81/31.03.2023

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6420/11.04.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6421/11.04.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 6423/11.04.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, HG 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiunile turistice, potrivit căreia (1) Comercializarea în staţiunile turistice a alimentelor, respectiv a preparatelor şi semipreparatelor din carne, lapte, oua, a produselor de panificatie, de patiserie şi de cofetarie, precum şi a băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice, calde şi reci, este permisă numai în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică clasificate şi în unităţile specializate. (2) Comercializarea produselor menţionate la alin. (1) prin rulote, standuri şi chioscuri este permisă numai în zone publice special amenajate şi autorizate conform reglementărilor legale. Orice alt mod de comerţ ambulant este interzis în staţiunile turistice,

Ţinând seama de prevederile art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri, pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate, în forma modificată și completată prin HCL 132/23.07.2021, HCL 9/12.01.2023 și HCL 81/31.03.2023, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.

Art. 2 HCL 135/26.10.2012 se va republica ținând cont de modificările și completările intervenite succesiv, inclusiv prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content