HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 9
DIN DATA DE 25.01.2024

privind aprobarea întocmirea documentației, în vederea scoaterii la vânzare prin licitație publică în condițiile legii, a imobilului teren din str. Muncii, nr. 21, identificat cu nr. top. 13493/1/1, CF 115860 Brașov, în suprafață de 1315 mp

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.01.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1227/19.01.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1230/19.01.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1232/19.01.2024,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I, II și IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din art. 553 alin. 1, art. 885, art. 888 din Codul Civil, art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 354, art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă întocmirea documentației în vederea scoaterii la vânzare prin licitație publică a imobilului teren din str. Muncii, nr. 21, identificat cu nr. top. 13493/1/1, CF 115860 Brașov, în suprafață de 1315 mp.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content