HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 89
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 103175 Predeal, nr. cad. 103175, proprietatea Orașului Predeal

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3921/09.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 3920/09.03.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3922/09.03.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 363, raportat la art. 334-346 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată,

Luând în considerare faptul că procedura instituită prin lege privind vânzarea la licitație publică cu strigare necesită acte și cheltuieli premergătoare (întocmire raport de evaluare stabilire preț de piață de către expert ANEVAR),

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă declanșarea operațiunilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului teren proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 103175 Predeal, nr. cad. 103175, situat în Predeal, str. Teleferic, fn, în suprafață de 27 mp.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content