HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 87
DIN DATA DE 28.05.2021

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 30/12.02.2021 privind acordarea mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane, prin curse regulate, în U.A.T.Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizândproiectul de hotărâreînregistrat sub nr. 7011/12.05.2021, referatul de aprobare al PrimaruluiOrașului Predeal, înregistrat sub nr. 7009/12.05.2021, încalitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrulOrașului Predeal, înregistrat sub nr. 7010/12.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că a fost încheiat Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, cu referire la modificarea și completarea unor capitole ale acestuia,

            Văzând prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 328/2018, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane; ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători,

            Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local Predeal nr. 21 din data de 31 ianuarie 2013 privind asocierea Orașului Predeal cu localități din Zona Metropolitană Brașov în cadrul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov,

Ţinândseama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3)  art.129 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), lit. d) şi lit. e) alin. (7), lit. i)şi lit. n), art. 139 alin. (1), art. 139alin. (1), art. 154 alin. (1) şi alin. (2), art. 196 alin. (1) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Articolului 2 al H.C.L. nr. 30/12.02.2021 care va avea următorul cuprins:

                ”Art. 2 Se aprobă aderarea Oraşului Predeal la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta, la Actul Adițional nr. 1/2019 la Contract, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta, precum și la Actul Adițional nr. 2 la Contract, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta, toate în copie conformă cu originalul, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea Articolului 3 al H.C.L. nr. 30/12.02.2021 care va avea următorul cuprins:

            ”Art. 3 Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, ca în numele și pe seamaOraşului Predeal, să elaboreze proiectul Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, ca urmare a aderării unității administrativ-teritoriale Oraşul Predealla acesta.”

Art. 3 Se aprobă modificarea și completarea Articolului 6 al H.C.L. nr. 30/12.02.2021 care va avea următorul cuprins:

            ”Art. 6Primarul Oraşului Predeal,prin aparatul propriu de specialitate, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. ”

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 30/12.02.2021 privind acordarea mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane, prin curse regulate, în U.A.T.Predeal, rămân neschimbate.

Art. 5 Hotărârea Consiliului Local nr. 30/12.02.2021 privind acordarea mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane, prin curse regulate, în U.A.T.Predeal, astfel modificată, va fi republicată.

Art. 6  Primarul Oraşului Predeal,prin aparatul propriu de specialitate, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content