HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 75
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciului de transport public local în Orașul Predeal

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1663/31.01.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1664/31.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 1665/31.01.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 353/23.11.2007, Regulamentul-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, aprobat prin Ordinul nr. 207/2007, OG nr. 2/2001privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciului de transport public local în Orașul Predeal, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content