HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 73
DIN DATA DE 31.03.2023

privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal – comisia nr. III – învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport, agrement și culte

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5067/28.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5068/28.03.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 5069/28.03.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu HCL 3/25.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Predeal, Ordinul Instituției Prefectului Județului Brașov nr. 359/15.03.2023 prin care s-a luat act de încetarea mandatului de consilier local al d-lui Golăeș Ionel și s-a vacantat locul deținut de acesta în consiliul local, încheierea pronuțată de Judecătoria Brașov în camera de consiliu din data de 22.03.2023, în soluționarea dosarului civil nr. 6652/197/2023 al acestei instanțe,  depunerea jurământului de către d-l Istrate Florin în fața consiliului local la începutul ședinței,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

temeiul art. 124, 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și 275 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea comisiei de specialitate nr. III – învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport, agrement și culte, care va avea următoarea componență:

  • Președinte: Istrate Florin, PSD;
  • Secretar: Constantin Daniela, PNL;
  • Membri: Anastasescu Andrei Iulian, ADN;

     Ungureanu Ioana, PNL;

     Cață Georgian, ADN.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, domnului consilier Istrate Florin și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Istrate Florin

Modalitatea de vot – 11 pentru, 1 abținere, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content