HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 73
DIN DATA DE 18.04.2024

privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită, conform Legii nr. 15/2003, a terenului în suprafață de 350 mp, situat în Predeal, str. Cartierul Tineretului, nr. 62, înscris în CF nr. 102525 Predeal, nr. cadastral 102525, către d-l Bulea Adrian Ionuț

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4792/18.03.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4793/18.03.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4794/18.03.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, HG nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, HCL nr. 192/26.06.2023, astfel cum a fost completat prin HCL nr. 224/26.07.2023 și modificat prin HCL nr. 34/07.03.2024, HCL nr. 307 privind completarea HCL nr. 63/28.03.2022 privind lista cu terenurile libere de sarcini situate în Predeal, Cartierul Tineretului, ce pot fi atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003, HCL nr. 10/25.01.2024 privind aprobarea listei finale de priorități, în vederea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri în conformitate cu Legea nr. 15/2003,

Ţinând seama de prevederile aplicabile ale art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, conform Legii nr.15/2003, a terenului în suprafață de 350 mp, situat în Predeal,  str. Cartierul Tineretului, nr. 62, înscris în CF nr. 102525 Predeal, nr. cadastral 102525, d-lui Bulea Adrian Ionuț.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content