HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 72
DIN DATA DE 28.03.2022

privind dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 711.139 mp., înscris în CF 101699 Predeal, identificat cu nr. cadastral 101699, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 2 loturi și înscrierea acestora în CF

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.02.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5331/28.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5325/28.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 5323/28.03.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, și din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 700/2014 al Directorului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Văzând referatul de admitere  cu nr. 19940/07.02.2022 al ANCPI Brașov,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6), lit. (c), art. 139 alin. (3) lit. (g) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 711.139 mp, înscris în CF 101699 Predeal, identificat cu nr. cadastral 101699, domeniu privat – proprietatea Orașului Predeal în 2 (două) loturi, conform documentației întocmită de ing. Boariu Lucian, după cum urmează:

Lotul 1 – nr. cadastral 103779 –  teren în suprafață de 7100.

Lotul 2 – nr. cadastral 103780 – teren în suprafață de 704039 mp.

 

Art. 2 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor terenuri rezultate din dezmembrarea hotărâtă la art. 1.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

 Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content