HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 71
DIN DATA DE 28.02.2023

privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.02.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3235/27.02.2023, referatul de aprobare  Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3236/27.02.2023, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3237/27.02.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere faptul că în UAT Predeal sunt locuințe sociale libere,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din Orașul Predeal.

Art.  2 Se aprobă criteriile de acordare a locuințelor sociale în vederea întocmirii listei de priorități, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru acordarea unei locuințe sociale, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Actele justificative se vor depune în perioada _________________.

Art. 5 Comisia privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință, în repartizarea locuințelor sociale va fi formată din 7 membrii, respectiv : Comisia nr. 3 a Consiliului Local Predeal și 2 funcționari din cadrul Primăriei Predeal, respectiv :

– _____________________

-____________________

Art. 6 Contestațiile vor fi soluționate în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora de către o comisie formată din 3 membrii, numită prin Dispoziția Primarului Orașului Predeal.

Art. 7 Punctajele stabilite pentru solicitanții de locuințe sociale conform HCL nr. 69/28.03.2022 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale, după soluționarea contestațiilor, nu vor fi preluate în lista de priorități pe anul 2023.

Art. 8 Actele justificative depuse de solicitanții de locuințe sociale anterior prezentei hotărâri, nu vor fi luate în considerare, toții solicitanții de locuințe sociale vor depune dosare noi cuprinzând toate actele justificative solicitate

Art. 9 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content