HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 7
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2021 din bugetul Orașului Predeal

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

         Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1063/20.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 1061/20.01.2021, prin care se propune aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2021 din bugetul Orașului Predeal,

         Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 1 a consiliului local,

         Având în vedere dispozițiile art. 70 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 57 din OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, inclusive a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indifferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora,

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

         În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b), alin. (4), lit. (a), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă ca excedentul anilor precedenți pentru instituțiile publice finanțate din bugetul Orașului Predeal, care au înființate activități susținute integral din venituri proprii, să rămână integral la dispoziția acestora în anul 2021.

Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți pentru instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii, după cum urmează: Liceul Teoretic Mihail Săulescu Predeal, suma de 36.736,94 lei, ce se va utiliza pentru finanțarea secțiunii de funcționare.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content