HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 67
DIN DATA DE 28.03.2022

privind introducerea domnului Necula Vasile, a doamnei Necula Stela și a minorei Necula Denisa - Gabriela ca membrii în contractul de închiriere nr. 3439/01.03.2018, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 17

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4728/16.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4726/16.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 4727/16.03.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea doamnei Necula Elisabeta, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 3482/22.02.2022, prin care solicită introducerea fiului Necula Vasile, a nurorii Necula Stela și a nepoatei Necula Denisa – Gabriela ca membrii în contractul de închirire nr. 3439/01.03.2018, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl.3, ap. 17,

Ținând cont de prevederile art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă introducerea domnului Necula Vasile, a doamnei Necula Stela și a minorei Necula Denisa – Gabriela ca membrii în contractul de închiriere nr. 3439/01.03.2018, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 17.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 7 pentru, 3 abțineri, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content