HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 64
DIN DATA DE 28.03.2022

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 11074/02.09.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Galiș Florin, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 17, din Galiș Florin în Galiș Anișoara, în urma decesului titularului de contract

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4735/16.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4732/16.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 4734/16.03.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea doamnei Galiș Anișoara, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 3208/18.02.2022, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 11074/02.09.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 17, din Galiș Florin în Galiș Anișoara, în urma decesului titularului de contract,

Văzând certificatul de deces seria D.12, nr. 015695, din data de 03.12.2021,

Ținând cont de prevederile art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 11074/02.09.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Galiș Florin, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 17, din Galiș Florin în Galiș Anișoara, în urma decesului titularului de contract.

Art. 2. Se aprobă scoaterea domnului Galiș Florin din contractul de închiriere nr. 11074/02.09.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 17, în urma decesului.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content