HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 62
DIN DATA DE 28.03.2022

privind aprobarea schimbului folosinței terenului între lotul nr. 14, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1566, atribuit conform Legii nr. 15/2003 prin contractul de dare în folosință gratuită nr. 963/23.01.2007, către Vlad Marius Nicolae și lotul nr. 69, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1621, aflat la dispoziția Orașului Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4642/15.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4641/15.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 4640/15.03.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Față de cererea d-lui Vlad Marius Nicolae, înregistrată sub nr. 4640/15.03.2022, dispozițiile legale relevante, cuprinse în Legea nr. 15/2003,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 3, lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă schimbul folosinței terenului între  lotul nr. 14, înscris în CF nr. 1816 Predeal, nr. cad. 1566, atribuit conform Legii nr. 15/2003 prin contractul de dare în folosință gratuita nr. 963/23.01.2007 către Vlad Marius Nicolae și lotul nr. 69, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1621, aflat la dispoziția Orașului Predeal.

Art. 2 Contractul de dare în folosință gratuită  nr. 963/23.01.2007 al cărui beneficiar este dl. Vlad Marius Gabriel, se va modifica corespunzător, prin act aditional.

Art. 3 Lotul nr. 14, înscris în CF nr. 1816 Predeal, nr. cad. 1566, în suprafață de 350 mp, va rămâne liber de sarcini la dispoziția Orașului Predeal și va putea face obiectul unei noi atribuiri în conformitate cu Legea nr. 15/2003.

Art. 4 Prezenta hotărâre devine aplicabilă  numai după stingerea tuturor obligațiilor către bugetul local pentru folosința terenului respectiv.

Art. 5 Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2006 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content