HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 61
DIN DATA DE 03.04.2024

privind aprobarea participării în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, finanțare Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA”, precum și aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 03.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5728/02.04.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5729/02.04.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 5730/02.04.2024,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, art. 42, lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ghidului specific  aprobat prin ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 475 din 29 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 5 martie 2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate,

Având în vedere dispozițiile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. k), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă depunerea Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA” –  finanțare AFM – Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, cu valoarea totala a investiției de 13.644.305,84 lei, inclusiv TVA, din care valoare eligibila 11.945.236,33 lei, inclusiv TVA.

Art. 2 Se aprobă ca, în cazul obținerii finanțării, lucrările și toate cheltuielile aferente proiectului „ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA”, să fie prevazute în bugetul UAT Oraș Predeal pentru perioada de realizare a investiției.

Art. 3 Se aprobă asigurarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA”, în valoare de 1.699.069,50  lei, inclusiv TVA, din bugetul local al UAT Oraș Predeal.

Art. 4 Se aprobă ca sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementarii proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de execuție lucrări, pentru implementarea în condiții optime a proiectului, sa fie asigurate din bugetul local.

Art. 5 Se aprobă Documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă devizul general al proiectului: „ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA” conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: „ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA”, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 8 Împuternicim pe dl CIOBANU SORIN IOAN – Primarul UAT Oras Predeal, pentru a reprezenta UAT Oras Predeal în relația cu Administratia Fondului de Mediu și a semna orice documente necesare pentru depunerea și derularea proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA.

Art. 9 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP și se publică pe site-ul entității.

Art. 11 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content