HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 55
DIN DATA DE 28.03.2022

privind încheierea contractului de administrare a fondului forestier proprietatea Orașului Predeal cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5113/22.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5110/22.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 5111/22.03.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Văzând adresa Direcției Silvice Brașov nr. 1692/14.03.2022, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 4646/15.03.2022,

Ținând cont de dispozițiile legale relevante din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 133/2015, Legea nr. 230/2018, Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, HG nr. 483/2006, HG 861/2009, HG 1076/2009, toate cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă încheierea contractului de administrare a fondului forestier proprietatea Orașului Predeal, în suprafață de 500,03 ha, cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov, începând cu data de 01.04.2022 (predarea-primirea se va efectua după controlul de fond), pe perioada valabilității amenajamentului silvic, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content