HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 52
DIN DATA DE 19.03.2021

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4237/17.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4232/15.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 4236/15.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: art. 108 din Constituția României, republicată; prevederile HG nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023,

Conform adresei Consiliului Județean Brașov nr. 561/2515/(R7)22, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 4169/16.03.2021 prin care se solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind asumarea/neasumarea a derulării Programului Corn și Lapte în școli 2021-2023,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 7, lit. a, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă  neasumarea responsabilităților autorităților locale ale Orașului Predeal, județul Brașov  pentru organizarea  și derularea  procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Predeal, pentru anii școlari 2121-2022 și 2022-2023.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content